LOADING CLOSE

Metodologija implementacije

Uspeh projekta implementacije poslovnog softvera zavisi od više faktora. Među njima su znanje i iskustvo partnera kao i metodologija implementacije koja se koristi u procesu uvođenja informacionog sistema. Microsoft Dynamics Sure Step metodologija je odobrena metodologija kompanije Microsoft koja obezbeđuje da se svaki projekat implementacije Microsoft Dynamics rešenja završi na vreme, u okviru planiranog budžeta i u okviru zahteva klijenta. Sure Step metodologija jasno definiše faze projekta, procese, ključne momente i nivoe participacije korisnika. Uključuje sledeće faze:

 • Dijagnostika (snimanje stanja)
 • Analiza
 • Dizajn rešenja
 • Razvoj rešenja
 • Uvođenje rešenja
 • Početak rada u produkcionom okruženju

Analiza poslovanja

Analiza poslovanja u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuje brzu transformaciju podataka iz glavne knjige u konkretno znanje i strategijske akcije. Analiza poslovanja u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Analizu poslovanja
 • Finansijsku analiza (FRx)
 • Definisanje, generisanje i pregled kocki podataka

Marketing

Marketing u okviru Microsoft Dynamics AX-a objedinjuje informacije o kupcima, dobavljačima i kontaktima, obezbeđujući na taj način efikasno postavljanje i sprovođenje marketing plana. Modul Marketing u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Upravljanje odnosima sa kupcima
 • Praćenje realizacije marketinških aktivnosti i projekata
 • Upravljanje kampanjama po različitim kanalima
 • Formiranje upitnika i anketa
 • Telemarketing

Projekti

Modul Projekti u okviru Microsoft Dynamics AX-a namenjen je upravljanju projektima i to u prvom redu projektnim računovodstvom. Pruža potpuni finansijski pregled, kontrolu i integraciju sa modulima Prodaja, Nabavka, Zalihe i Finansije. Modul Projekti u Microsoft Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Planiranje budžeta
 • Definisanje faza i aktivnosti
 • Praćenje i kontrola realizacije
 • Kontrolu troškova
 • Upravljanje resursima
 • Detaljno izveštavanje i analizu

Proizvodnja

Proizvodnja u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuje upravljanje procesima proizvodnje, kontrolu raspodele resursa i kapaciteta i efikasnu analizu troškova. Modul Proizvodnja u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Unos proizvodnih artikala
 • Upravljanje nalozima za proizvodnju
 • Saradnju sa podizvođačima
 • Planiranje proizvodnje
 • Kontrolu potrošnje
 • Upravljanje resursima i kapacitetima
 • Upravljanje proizvodnim rutama
 • Upravljanje radionicama

Zalihe

Zalihe u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuju neophodnu fleksibilnost u pogledu upravljanja zalihama, pružaju podršku predviđanju, klasifikaciji i praćenju zaliha i omogućavaju efikasno kreiranje i upravljanje sastavnicama. Modul Zalihe u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Predviđanje
 • Dimenzije zaliha
 • ABC analizu
 • Upravljanje sastavnicama
 • Podršku bar-code čitačima
 • Serijske brojeve i brojeve šarže
 • Registraciju, prijem i skladištenje
 • Pristup podacima sa različitih uređaja u bilo kom trenutku
 • Izdvajanje i isporuku

Nabavka

Nabavka u okviru Microsoft Dynamics AX-a obezbeđuje postavljanje procedura i kontrolu nabavnog procesa. Osim što objedinjava spisak dobavljača, ugovore i ostalu dokumentaciju, kao i informacije o poručenim proizvodima i uslugama, modul omogućava analizu potrošenog i učinak svakog od dobavljača. Modul Nabavka u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Evidenciju i upravljanje informacijama o dobavljačima
 • Uslove i načine plaćanja
 • Nabavne cenovnike
 • Popust na red i popust na ukupan iznos fakture
 • Zahteve za ponudama, porudžbine, otpremnice, fakture
 • Planiranje nabavke
 • Analize i izveštaje

Prodaja

Modul Prodaja u okviru Microsoft Dynamics AX-a namenjen prodajnom osoblju obezbeđuje jednostavno upravljanje ponudama i prodajnim inicijativama. Modul čuva podatke o klijentima, dokumentaciji, fazama i aktivnostima, obezbeđujući kontrolu i optimizaciju celokupnog prodajnog ciklusa. Modul Prodaja u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Evidenciju i upravljanje informacijama o kupcima
 • Uslove i načine plaćanja
 • Prodajne cenovnike i popuste
 • Praćenje prodajne dokumentacije: ponuda, porudžbina, otpremnica, faktura, povraćaja, itd
 • Međunarodnu trgovinu
 • Pristup podacima putem različitih uređaja u bilo kom trenutku
 • Analize i izveštaje

Finansije

Modul Finansije u okviru Microsoft Dynamics AX-a automatizuje upravljanje finansijskim procesima kompanije, omogućava praćenje transakcija, čini dostupnim aktuelne informacije i obezbeđuje detaljne finansijske izveštaje. Modul Finansije u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Glavnu knjigu
 • Blagajnu
 • Potraživanja
 • Dugovanja
 • Međukompanijska knjiženja
 • Konsolidaciju
 • Troškovno računovodstvo
 • Osnovna sredstva

Servis

Microsoft Dynamics AX Servis omogućava planiranje, praćenje i analizu servisnih operacija i sveobuhvatni pregled troškova i prihoda. Modul omogućava pristup ugovorima o servisiranju, cenama servisa i istoriji servisiranja. Modul Upravljanje servisom u Dynamics AX-u, između ostalog uključuje:

 • Ugovore o servisiranju
 • Objekte servisiranja
 • Šablone sastavnica
 • Servisne naloge
 • Upravljanje popravkama
 • Integraciju sa projektnim računovodstvom
 • Planiranje periodičnih servisiranja

Web Shop

Dynamics AX web prodavnica je specijalizovan B2B i B2C online portal u potpunosti integrisan sa Microsoft Dynamics AX rešenjem. Portal se integriše sa informacionim sistemom kompanije iz koga preuzima sve potrebne podatke o lageru, stanju, dokumentima, cenama, karticama itd. Sve promene se trenutno procesiraju, što kupcima omogućava pristup uvek aktuelnom stanju. U okviru portala postoje dva okruženja: administratorsko, kroz koje se definiše prikaz informacija i administracija korisničkih naloga i korisničko, namenjeno kupcima. Mogućnosti koje nude administratorsko i korisničko okruženje:

 • Uređenje reklamnih banera, postavljanje informativnih poruka i uređenje sadržaja prodavnice
 • Otvaranje novih korisnika i blokiranje postojećih
 • Pregled statističkih podataka o posećenosti
 • Bezbednosne provere pristupa portalu
 • Izdvojen prikaz novih i artikala na akciji
 • Pretragu artikala po više kriterijuma (kataloškom broju, nazivu, brendu, dobavljaču, kategoriji, grupi i sl.)
 • Uvid u stanje artikala
 • Uvid u sopstvenu analitičku karticu
 • Redovno osvežavanje informacija o ukupnom dugu, dospelom i ne dospelom iznosu dugovanja
 • Primena cenovne i rabatne politike iz poslovnog softvera
 • Poručivanje artikala iz kataloga dobavljača (tzv. još uvek neaktivnih artikala)
 • Informacije o fazama u kojima se nalazi porudžbina putem maila
 • Potpuna obezbeđenost od neželjenih upada

AX Mobil

Dynamics AX Mobil obezbeđuje pristup podacima telefonom ili tabletom, sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku. Aplikacija predstavlja nadogradnju za Microsoft Dynamics AX i namenjena je zaposlenima u prodaji kao pomoć prilikom rada na terenu i radnicima u magacinu za optimizaciju poslovanja. Njen osnovni cilj je da, korišćenjem WiFi ili GRPS tehnologija omogući pristup aktuelnim podacima u realnom vremenu i trenutnu reakciju na zahteve kupaca. AX Mobil za Microsoft Dynamics AX, između ostalog uključuje:

 • Unos i popunjavanje prodajnih porudžbina
 • Pristup istoriji poslovanja sa kupcem
 • Unos novih kontakata i podataka o posetama klijentima
 • Uvid u cenovnike i popuste
 • Uvid u nivo zaliha
 • Skladištenje i premeštanje robe između skladišta, zona i regala
 • Optimizacija procesa izdvajanja artikala
 • Automatizacija procesa isporuke robe

Da li tražite poslovno rešenje koje podržava i konektuje sve vaše sektore i procese?

Microsoft Dynamics AX pruža sigurno poslovno rešenje za vašu kompaniju.

Kontakt