LOADING CLOSE

Standardni Microsoft Dynamics NAV moduli

FINANSIJE
Microsoft Dynamics NAV modul za Finansije pruža kompanijama potpunu kontrolu nad finansijskim stanjem kompanije, integriše tokove novca i podržava rad sa više valuta istovremeno.
PRODAJA
Microsoft Dynamics NAV modul za Prodaju omogućava kontrolu nad prodajnim ciklusom, istovremeno čuvajući kompletnu istoriju svih prethodnih transakcija sa kupcima.
NABAVKA
Microsoft Dynamics NAV modul Nabavka obezbeđuje efikasno upravljanje sistemom nabavke, detaljne podatke o svakoj kupovini i dugovanju i evidentiranje svih relevantnih podataka u vezi sa dobavljačima, cenovnicima i katalozima artikala.
ZALIHE
Microsoft Dynamics NAV modul za upravljanje zalihama omogućava automatizovano praćenje zaliha, upravljanje zahtevima kupaca i skladišnim prostorom i drastično smanjuje troškove vezane za magacin i magacinsko poslovanje.
PROIZVODNJA
Microsoft Dynamics NAV modul Proizvodnja obezbeđuje efikasno upravljanje svim aktivnostima i dokumentacijom vezanim za proces proizvodnje, od kreiranja naloga za proizvodnju, preko planiranja i obezbeđivanja resursa i kapaciteta, do proizvodnje složenih proizvoda.
PROJEKTI
Microsoft Dynamics NAV modul za upravljanje projektima obezbeđuje efikasno upravljanje tekućim projektima i planiranje organizacionih resursa.
CRM
Microsoft Dynamics NAV Marketing modul obezbeđuje jednostavno upravljanje kontaktima, prilikama i optimizaciju marketinških aktivnosti. Modul potpuno podržava različite principe segmentacije tržišta, omogućava bolju identifikaciju potreba klijenata i unapređuje odnose sa postojećim klijentima.
HR
Microsoft Dynamics NAV modul za Upravljanje kadrovima obezbeđuje efikasno upravljanje kadrovima, unos podataka o zaposlenima i vrši evidencija dodatih podataka.
SERVIS
Microsoft Dynamics NAV Servisni modul pruža sveobuhvatan uvid u uslužne aktivnosti kompanije, pojednostavljuje obradu zahteva klijenata i planiranje i preraspodelu raspoloživih resursa. Kroz Microsoft Dynamics NAV, zaposleni mogu da predviđaju i planiraju potrošnju zaliha, upravljaju ugovorima u servisu, kontrolišu troškove, i prate servisne operacije.
IZVEŠTAVANJE
Microsoft Dynamics NAV modul za Izveštavanje obuhvata planiranje i terminiranje servisnih intervencija, pravljenje radnih naloga i identifikuje utrošak analize intervencija.

Tokom godina rada razvili smo module koji nisu standardno pokriveni rešenjem Microsoft Dynamics NAV

Različiti poslovni procesi imaju potrebe za takvim rešenjima. Ove module nudimo klijentima u implementaciji, a u ovu grupu spadaju moduli za:

IN2 modul za obračun zarada

Moduli za obračun plata na tržištu su generalno uvek kompleksni moduli, koji se razlikuju zavisno od tržišta i lokalnih propisa zbog čega ih Microsoft standardno ne uključuje u svoju ponudu, već ostavlja partnerima da razviju svoja rešenja. IN2 modul za obračun zarada je moćan i fleksibilan modul koji omogućava automatizaciju obračuna zarada. Naš modul za obračun zarada obezbeđuje:

 • Definisanje svih vrsta ugovora zaposlenih, na kojima se mogu precizirati svi uslovi ugovoreni sa radnikom
 • Sistemska evidencija svih podataka od značaja za obračun zarada
 • Jednostavan i intuitivan proces obračuna zarada, na osnovu mesečnih parametara, internih pravila i definisanih parametara na ugovorima
 • Automatizovan obračun prevoza i drugih primanja
 • Integralnost sa glavnom knjigom, u smislu knjiženja i isplate zarade
 • Set svih propisanih obrazaca vezanih za obračun zarada, prevoza i drugih primanja
 • Set pregleda i izveštaja za interno praćenje obračuna zarada

IN2 modul za upravljanje kvalitetom

IN2 modul za upravljanje kvalitetom obezbeđuje mogućnost sprovođenja kontrole kvaliteta kroz informacioni sistem i to kako gotovih proizvoda i sirovina za proizvodne firme, tako i materijala i robe za distributivne firme.

IN2 modul za upravljanje kvalitetom ima za cilj sistematsku evidenciju i kontrolu kvaliteta kroz Microsoft Dynamics NAV. Modul nudi mogućnost konfiguracije željenih tokova sirovina, robe i gotovih proizvoda, definisanje trenutaka kada se kontrola kvaliteta sprovodi, odgovornih osoba, dokumenata, testova, uslova za zadovoljenje testova i druge mogućnosti, obezbeđujući na taj način potpunu kontrolu nad sirovinama, robom i gotovim proizvodima.

 • Definisanje željenih tokova zaliha
 • Kontrola akcija nad magacinom
 • Kontrola na paletnim mestima
 • Prava korisnika
 • Testovi
 • Generisanje dokumenata o kontroli kvaliteta

IN2 modul za maloprodaju

IN2 je razvio namenski modul za upravljanje maloprodajnim objektima kroz informacioni sistem. U pitanju je grupa funkcionalnosti koja obezbeđuje automatizaciju transakcija u maloprodaji, olakšava rad i obezbeđuje sve propisane obrasce i izveštaje, kao i integraciju sa maloprodajnim štampačima. IN2 modul za maloprodaju obezbeđuje:

 • Jednostavan interfejs – u okviru ovih prozora korisnici jednostavno vrše obradu dnevnih transakcija u maloprodaji, bez suvišnih opcija, brzo
 • Praćenje objekata – u okviru modula, obezbeđeni su intuitivni pregledi stanja maloprodaja, pazara, zaliha i transakcija koje se obavljaju
 • Mogućnost korišćenja loyaliti kartica – u okviru modula predvideli smo mogućnost definisanja različitih programa lojalnosti, bilo da su u pitanju paketi, dodani popust ili pokloni.
 • Doknjižavanje maloprodaje – potpuno smo automatizovali knjiženje transakcija u maloprodajnim objektima, s obzirom na specifičnost ove evidencije.
 • Nivelacija – naš modul za maloprodaju obezbeđuje potpunu automatizaciju nivelacije u slučaju promene cena u objektu
 • Dnevne aktivnosti – predviđene su sve aktivnosti koje se obavljaju u maloprodajnim objektima (štampe računa i gotovinskih faktura, zatvaranje dana, evidencija pazara, promena smene…).

IN2 modul za kontroling

Kao aktivnost koja poslednjih godina dobija sve značajniju ulogu u okviru kompanija u regionu, IN2 je razvio namenski modul za kontroling. Iako se kontrolig često poistovećuje sa praćenjem i kontrolama, suština ovog procesa je upravljanje kompanijom, u čemu softver može pomoći.

IN2 modul za kontroling nudi veliki broj intuitivnih pregleda i izveštaja, proširenje standardnih opcija kao što su budžetiranje ili predikcija novčanih tokova, razne varijante sistemskih upozorenja i automatski generisanih emajlova, a sve u cilju što kvalitetnijeg upravljanja kompanijom. Neke od mogućnosti modula:

 • Namenski pregledi – u okviru našeg modula, obezbedili smo veliki broj intuitivnih pregleda/radnih listova i dashboard-a, kojima se olakšava praćenje situacije u kompaniji i upravljanje kompanijom.
 • Unapređenje budžetiranja – standardnim opcijama budžeta koje je Microsoft predvideo, dodali smo opcije koje ovu funkcionalnost čine daleko kompleksnijom i moćnijom.
 • Sistemska upozorenja – u okviru našeg modula, predvideli smo veliki broj podešavanja kojim se mogu regulisati uslovi za sistemska obaveštenja, kroz informacioni sistem ili mejl.

IN2 modul za upravljanje transportom i mehanizacijom

Upravljanje transportom i mehanizacijom može biti veoma važna aktivnost u okviru kompanije, pa smo funkcionalnosti koje obezbeđuju sistemsku evidenciju i automatizaciju procesa u ovoj oblasti zaokružili u okviru posebne celine.

Osnovni cilj ovog modula je evidencija svih podataka koji su od značaja za transport, planiranje i sprovođenje procesa transporta, kao i interno ili eksterno održavanje vozila. Mogućnosti koje naš modul nudi su:

 • Detaljna evidencija svih podataka od značaja za transport i mehanizaciju
 • Integracija sa osnovnim sredstvima
 • Integracija sa modulima prodaje, nabavke i zaliha
 • Planiranje i raspodela transporta
 • Tovarni list
 • Servisiranje
 • Integracija sa putnim nalozima
 • Automatska obaveštenja i upozorenja

IN2 modul za projektovanje

U okviru sistema Microsoft Dynamics NAV standardno je predviđen modul za upravljanje projektima. Ovaj modul je univerzalnog karaktera i omogućava unos, obradu i praćenje svih vrsta projekata.

Kako smo se u praksi često susretali sa firmama koje se bave projektovanjem, realizacijom i izgradnjom, napravili smo posebnu funkcionalnu celinu, koja automatizuje ove procese, obezbeđuje dodatne funkcionalnosti i mogućnosti kao i preglede i izveštaje za praćenje projekata. Neke od mogućnost IN2 modula za projektovanje su:

 • Uvoz predmera – obezbedili smo fleksibilan metod podešavanja kojim se reguliše raspored kolona i redova u predmeru, koji se mogu uvesti bilo koji predmeri, koliko god složeni bili.
 • Definisanje dodatnih parametara projekta – na samom projektu, obezbeđena su polja za evidentiranje odgovornog izvođača radova, šefa gradilišta, menadžera prodaje, i svih ostalih osoba koje mogu biti od značaja za projekat
 • Poručivanje i trebovanje direktno sa kartice projekta – obezbedili smo integraciju sa nabavkom i zalihama, tako da se sve akcije koje se tiču zaliha izvršavaju direktno sa kartice projekta.
 • Situacije – poseban deo modula odnosi se na izradu privremenih i okončane situaciju
 • Građevinski dnevnik/knjiga – direktno sa projekta obezbeđena je mogućnost izrade građevinskog dnevnika, bez potrebe da se ovaj dokument izrađuje ručno.

IN2 modul za upravljanje LOT-ovima

Microsoft Dynamics NAV standardno pruža mogućnost vođenja zaliha po LOT-ovima i serijskim brojevima, kao i po roku važenja (datumu isteka roka). Standardno rešenje obezbeđuje mogućnost praćenje transakcija zaliha od trenutka ulaza do trenutka izlaza sa stanja.

IN2 modul za upravljanje LOT-ovima je proširenje standardnog modula, u tom smislu da obogaćuje standardni modul dodatnim opcijama i automatikama. U okviru našeg modula smo:

 • Olakšali manipulaciju LOT-ovima, omogućivši unos direktno na redove dokumenata
 • Automatizovali proces selekcije LOT-ova prema FEFO metodu
 • Obezbedili mogućnost blokiranja LOT-ova iz bilo kog razloga
 • Omogućili rezervisanje LOT-ova po kupcima i/ili tržištima
 • Dodali mogućnost definisanja kvaliteta LOT-ova
 • Obezbedili izveštaje o zalihama prema roku trajanja (starosna struktura)
 • Obezbedili pregled LOT-ova po kupcima, zbog eventualnog povlačenja LOT-a sa tržišta
 • Obezbedili automatske alarme kada se LOT bliži datumu isteka

IN2 modul za Tiketing

IN2 modul za ticketing namenjen je svim kompanijama koje imaju potrebu za evidentiranjem i praćenjem internih i eksternih zahteva. Zahtevi mogu biti zahtevi za ponudom od strane kupaca, zahtevi za servisnim ili drugim intervencijama, zahtevi za izvršenjem usluge, zahtevi za nabavkom ili rešenjem nekog internog (IT) problema, ili bilo koji drugi vidovi zahteva.

U okviru našeg modula, razvili smo fleksibilno i moćno rešenje, koje prati kompletan životni ciklus jednog zahteva, nezavisno od vrste zahteva, kompleksnosti, broja koraka u obradi, statusa kroz koje prolazi i svih drugih parametara zahteva.

Funkcionalnosti IN2 modula za Ticketing snažno su integrisane sa drugim standardnim Microsoft Dynamics NAV funkcionalnostima. Integracija najviše zavisi od tipa zahteva koji se evidentiraju a u nastavku su neke od mogućnosti:

 • Servis/Održavanje
 • Proizvodnja
 • Zahtev za ponudom
 • Evidencija vremena

Izaberite modul koji odgovara potrebama vaše kompanije.

Tim IN2 stručnjaka brzo odgovara na sva pitanja.

Kontakt